İtibar Yönetimi

İtibar Yönetimi

Tiryaki tüm süreçlerini, doğal çevreyi koruma, müşterilerin tercihlerini dikkate alarak kaliteli ve güvenli ürünler sunma, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak çalışanların gelişimini sağlama amacıyla sürdürür. Toplumun refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunacak eğitim, sağlık, kültür ve sanat etkinliklerine ait projeleri destekleyerek kurumsal itibar yönetiminin önemli bir kriteri olan sosyal sorumluluk görevini sürdürür.

Tiryaki, kurumsal itibarın bir şirketin en önemli sermayesi olduğuna inanır ve sosyal ortaklarının tüm görüş­ ve düş­üncelerine önem verir. Tüm faaliyetlerini günümüzde birbirine çok benzer ürün ve hizmetler arasında kurumlara rekabet gücü kazandıracak farklılığı sadece kurumsal itibarın sağlayacağı inancı ile sürdüren Tiryaki, itibarı kendi iş yapma zemininin en önemli katmanı olarak görür. Diğer tüm faaliyetlerini ve paydaşları ile ilişkilerini bu zemin üzerine kurar. İtibarın iş hayatının en kıymetli hasleti olduğuna inanan Tiryaki, her ne kadar soyut bir kavram gibi gözükse de, itibarın uzun vadede iş sonuçları üzerinde somut değerler üreteceğine inanır.

Hesap Verebilen Şeffaf Yönetim 

İtibar yönetim ilkelerine uygun olarak çalışan Tiryaki, itibarlı bir şirket imajının yönettiği tüm ticari faaliyetlerine, sektördeki konumuna ve insan kaynaklarına değer kattığının bilincindedir. İş ortakları ve çalışanlarının seçiminde oldukça titiz davranan, kendi gibi samimiyete önem veren, dürüst ve itibar yönetimi konusunda aynı hassasiyete sahip kişi ve kuruluşlar ile iş yapmaya özen gösterir.

Hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlanması ile yatırımcı güveninin artırılması isteği, Tiryaki’nin kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulmasında temel güdü olmuştur. Bu nedenle Tiryaki yönetimi tüm paydaşlarının haklarını koruyacak ve yatırımlarını karlı kılacak her türlü faaliyete ilişkin bilgiyi kamuoyu ile zamanında, doğru ve eksiksiz bir şekilde paylaşır.

İyi Bir Kurumsal Vatandaş

Tiryaki yürüttüğü tüm faaliyetleri ile ilgili kamuoyunu, doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımı ilkesini esas alarak bilgilendirir. İyi bir kurumsal yönetimin gereği olarak tüm paydaşları ile tatminkâr düzeyde kaliteli bilgiyi paylaşır. Bu nedenle Tiryaki, şirketin geçmiş dönem performansı ile birlikte, geleceğe yönelik amaçlarının paydaşlara duyurulmasını, iyi kurumsal yönetimin gereği olarak değerlendirmektedir. Şeffaflık ilkesini, yalnızca faaliyet sonrasında değil, faaliyetin gerçekleştirilmesi sırasında ve öncesinde de geri bildirim sağlanmasına yönelik olanakların geliştirilmesini hedefleyen düzenlemeleri de teşvik eder.
Tiryaki, sorumluluk sahibi bir kurumsal vatandaş olarak, şirket çalışanlarının ve hissedarlarının haklarını korur, onlar için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyetlerini sürdürür.